ผู้โชคดีรางวัลลุ้นโชค สแกน QR ข้างกล่อง Double A ลุ้นรางวัลรัว ๆ ทุกเดือน ครั้งที่ 4

รอบแลกสิทธิ์ลุ้นโชค 1 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67 จับรางวัล 13 พ.ค. 67 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 24 พ.ค. 67

รางวัลรอบต้นปี รางวัลทองคำ 25 สตางค์ จำนวน 50 รางวัล

1. นิติพัฒน์ เกษโส 095-546-XXXX กรุงเทพมหานคร

2. นันทวัน พีระเชื้อ 087-714-XXXX จันทบุรี

3. จิราพร กันไพเราะ 087-726-XXXX นครศรีธรรมราช

4. อัจฉรา เลากุลศานต์ 087-701-XXXX กรุงเทพมหานคร

5. นายนพดล มีจุ้ย 065-538-XXXX กาญจนบุรี

6. พิสมัย คงอ่อน 093-319-XXXX นครราชสีมา

7. พัชนี ธรรมรส 098-869-XXXX แพร่

8. แสงจันทร์ ดอกม่วง 086-619-XXXX นครสวรรค์

9. เนติวิศว์ ชารัมย์ 061-141-XXXX หนองบัวลำภู

10. อรยา จันทร์หอม 085-547-XXXX ตรัง

11. โยธกา ทองก้อนเบ้า 065-508-XXXX อุดรธานี

12. ยุวันดา เนื้อเทศ 083-382-XXXX สิงห์บุรี

13. สามารถ พุทธา 086-618-XXXX สตูล

14. นัทธพงศ์ บุญทวีบรรจง 086-679-XXXX กาญจนบุรี

15. สุพัตรา โกดี 086-693-XXXX เชียงราย

16. รมิดา สุวรรณศรี 084-491-XXXX ร้อยเอ็ด

17. รัตติกาล วุฒิโตกุล 061-151-XXXX นครนายก

18. นายสมศักดิ์ โชขุนทด 083-317-XXXX ระยอง

19. นางสุปราณี มหาดเล็ก 087-708-XXXX ราชบุรี

20. ศิริวรรณ กมลศรี 086-670-XXXX นครปฐม

21. แสงจันทร์ ผิวมณี 086-610-XXXX กระบี่

22. ธีระชัย จิระธนากร 085-518-XXXX ประจวบคีรีขันธ์

23. ชาติชาย รอดแจ่ม 087-776-XXXX พระนครศรีอยุธยา

24. อัมพร เขื่อนศิริ 062-215-XXXX เลย

25. ศริญญา คันทรง 089-990-XXXX อ่างทอง

26. โสพันธ์ รังคะวงษ์ 085-576-XXXX หนองบัวลำภู

27. นันทพร ชัยยะ 089-974-XXXX ฉะเชิงเทรา

28. สิริยา วุฒิพรพงษ์ 081-170-XXXX ปราจีนบุรี

29. ชลันรัชย์ ธีรเวโรจน์ 084-461-XXXX น่าน

30. จาตะรัตน์ มาทับพงษ์ 086-693-XXXX พิษณุโลก

31. รุ้งรตี หมั่นไชย 083-319-XXXX สงขลา

32. ศศิวรรณ จิตรัตน์ 092-253-XXXX พระนครศรีอยุธยา

33. กรรณิการ์ ปักสิงห์ 087-736-XXXX แพร่

34. สาโรจน์ แผ่นสุวรรณ์ 089-993-XXXX ชลบุรี

35. จรัลภัทร เจนธุระกิจ 085-552-XXXX เชียงใหม่

36. สมฤดี สุขสมงาม 087-790-XXXX เพชรบุรี

37. วิลาวัณย์ ปานรัตน์ 094-428-XXXX กรุงเทพมหานคร

38. ณัฐรินทร์ สายเบาะ 083-373-XXXX อุบลราชธานี

39. พินิจ หมื่นพล 089-919-XXXX ตรัง

40. นฤมล อำมะ 089-958-XXXX บุรีรัมย์

41. วันเพ็ญ พรมทอง 089-955-XXXX ลำปาง

42. อำพรรณ์ ภู่พิทักษ์พงศ์ 081-199-XXXX เชียงใหม่

43. นางสาวธนภร พันธุโพธิ์ 098-827-XXXX กรุงเทพมหานคร

44. แสงจันทร์ อาจสัญจร 089-955-XXXX ประจวบคีรีขันธ์

45. พชรวัฒน์ วรภัทรชัยรัตน์ 089-909-XXXX สระบุรี

46. รอสลัน นารอยี 083-301-XXXX สตูล

47. ศิชัญญา แตงอยู่ 089-928-XXXX นครราชสีมา

48. ยุภาวดี บุญญา 084-425-XXXX นครศรีธรรมราช

49. อัมพร ศรีสมัย 089-908-XXXX ลพบุรี

50. ปภัสรา สุภามูล 090-005-XXXX นครราชสีมา

ผู้โชคดีรางวัลลุ้นโชค สแกน QR ข้างกล่อง Double A ลุ้นรางวัลรัว ๆ ทุกเดือน ครั้งที่ 3

รอบแลกสิทธิ์ลุ้นโชค 1 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 จับรางวัล 10 เม.ย. 67 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 26 เม.ย. 67

รางวัลรอบต้นปี รางวัลทองคำ 25 สตางค์ จำนวน 50 รางวัล

1. พรพจน์ พิประโคน 097-315-XXXX อ่างทอง

2. ดลยา ภารดิลก 085-913-XXXX สกลนคร

3. นิภรณ์ จิตจำนงค์ 080-388-XXXX นครศรีธรรมราช

4. สุพัฒน์ มนตรี 082-229-XXXX หนองบัวลำภู

5. วรรณา จิตต์ยม 081-773-XXXX ลพบุรี

6. สุรเชษฐ์ ศรีประโคน 084-538-XXXX บุรีรัมย์

7. ทิพานัน คันธี 081-048-XXXX อุดรธานี

8. อภิชัย ใจฉวะ 083-402-XXXX ร้อยเอ็ด

9. เกศรา วชิระนันทกุล 092-274-XXXX จันทบุรี

10. พิพัฒน์พงศ์ พิพัฒน์จริยา 085-034-XXXX เชียงใหม่

11. นางสาวณัฏฐ์ชุดา สุขสม 092-856-XXXX ลพบุรี

12. วิเชียร อำไร 082-700-XXXX ชลบุรี

13. ปริศนา พิศงาม 084-833-XXXX บุรีรัมย์

14. นิ่มนวล แก้วนาติ๊บ 090-321-XXXX เชียงราย

15. วนิดา ตันสุวรรณรัตน์ 099-595-XXXX ฉะเชิงเทรา

16. ผกากรอง ชมเชย 093-574-XXXX นครศรีธรรมราช

17. อารีญา ชลเจริญ 086-772-XXXX กรุงเทพมหานคร

18. สุกัญญ ยังน้อย 089-477-XXXX นนทบุรี

19. ชมนาถ ทรงสกุล 081-291-XXXX ปทุมธานี

20. รัตนา มุณีแก้ว 081-881-XXXX ลำปาง

21. นางสาวปิ่นวดี เกสรินทร์ 090-197-XXXX กรุงเทพมหานคร

22. ชรัณยภัทร์ ประเคน 084-428-XXXX สกลนคร

23. นายสุพรม ปัททุม 089-710-XXXX มุกดาหาร

24. กิตติภพ ปาละอินทร์ 094-616-XXXX กรุงเทพมหานคร

25. เสาวณี สุริยกมลทิพย์ 094-815-XXXX ฉะเชิงเทรา

26. สุชาติ ปะนันชัย 081-028-XXXX เชียงใหม่

27. วงศพัทธ์ น้ำเพ็ชร์ 089-604-XXXX ชลบุรี

28. นางสาวจันทร์จรีย์ คะแนน 088-447-XXXX ชุมพร

29. นางสาววิมลสิริ หล่าคำ 093-226-XXXX พิษณุโลก

30. กนกวรรณ บุญแน่น 061-372-XXXX เชียงใหม่

31. พัชรินทร์ เจริญสวัสดิ์ 081-749-XXXX อุดรธานี

32. น้ำผึ้ง นักปราชญ์ 081-575-XXXX บุรีรัมย์

33. นภัสนันท์ พันธ์ศิริ 092-654-XXXX สุพรรณบุรี

34. นัทธ์จีรา โชคนิธิศพัฒน์ 063-145-XXXX พัทลุง

35. จิราภา เพชรรักษ์ 089-867-XXXX ตรัง

36. อังกูร จำปาทอง 081-007-XXXX กาญจนบุรี

37. วราวุฒิ สุทนต์ 094-515-XXXX สระแก้ว

38. มนตรี ศรีหัวแฮ 061-293-XXXX ขอนแก่น

39. นิภา หอมหวาน 081-283-XXXX สุโขทัย

40. ณัฐพงศ์ พืชภูมิ 080-529-XXXX สุราษฎร์ธานี

41. สมรรัตน์ ชินราช 082-507-XXXX นครสวรรค์

42. ทองพร ปีติโชคประเสริฐ 089-729-XXXX สุราษฎร์ธานี

43. ศตวรรษ แสวงหา 084-915-XXXX เพชรบุรี

44. ฐาปณี การภักดี 082-669-XXXX กำแพงเพชร

45. สิริลักษณ์ ยุตตานนท์ 083-181-XXXX นครศรีธรรมราช

46. คุณสุภัค ทิพย์โภชนา 083-874-XXXX พิษณุโลก

47. นพณัฎฐ์ เกิดนอก 093-491-XXXX นครราชสีมา

48. นางสาวรุ่งรัตน์ แก้วแก่น 095-678-XXXX เชียงราย

49. สุปราณี หาสุข 082-212-XXXX กรุงเทพมหานคร

50. นางอภิชญา ห้อยมาลา 086-759-XXXX พระนครศรีอยุธยา

ผู้โชคดีรางวัลลุ้นโชค สแกน QR ข้างกล่อง Double A ลุ้นรางวัลรัว ๆ ทุกเดือน ครั้งที่ 2

รอบแลกสิทธิ์ลุ้นโชค 1 ก.พ. 67 - 29 ก.พ. 67 จับรางวัล 11 มี.ค. 67 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 22 มี.ค. 67

รางวัลรอบต้นปี รางวัลทองคำ 25 สตางค์ จำนวน 50 รางวัล

1. พรเมธินท์ สุวรรณวงษ์ 061-392-XXXX กรุงเทพมหานคร

2. สิรภัทร ตัณฑะเตมีย์ 092-846-XXXX ราชบุรี

3. นวลหง โสภณปภา 092-887-XXXX กรุงเทพมหานคร

4. กชกร โพธิ์เกตุ 064-459-XXXX สระบุรี

5. นายดนุพัฒน์ เภาสามมุข 063-647-XXXX จันทบุรี

6. นายอภิชาติ ผิวงาม 086-646-XXXX มุกดาหาร

7. วาสนา โตแสง 083-004-XXXX เพชรบุรี

8. กรรณิการ์ โปธา 081-387-XXXX เชียงใหม่

9. พิมพ์พิศุทธ์ สร้อยเงิน 089-602-XXXX จันทบุรี

10. ปิยะพร ทิพย์ชิต 082-539-XXXX สุราษฎร์ธานี

11. นาฎสิริ ผ่องมหึงษ์ 098-749-XXXX ภูเก็ต

12. จุฑามาศ ผาตินันท์ 089-842-XXXX หนองคาย

13. วนัทปรียา ถิ่นเขาชี 082-559-XXXX เลย

14. ประภา สินปรุ 086-257-XXXX นครราชสีมา

15. อนุสิทธิ์ เสนาคำ 082-484-XXXX เชียงราย

16. ศิริรัตน์ ศิริมหามงคล 089-905-XXXX ชลบุรี

17. ศุภรักษ์ อุบลคลี่ 087-985-XXXX ลพบุรี

18. พรรณพงศ์ บุตรบุญแก้ว 080-042-XXXX กรุงเทพมหานคร

19. ดวงจันทร์ พลศรีพิมพ์ 088-476-XXXX บุรีรัมย์

20. รัตนา ศรีบัวจับ 089-858-XXXX พิษณุโลก

21. วิลาสินี เพชรกลับ 091-043-XXXX สุราษฎร์ธานี

22. วรนิษฐา ธวัชพลังกูล 083-201-XXXX นนทบุรี

23. นายชัยศรี คุ้มตลอด 093-904-XXXX นครปฐม

24. กัญญาภัค คุ้มศิริ 087-204-XXXX นครสวรรค์

25. นายธนภัทร์ เชื้อเพชร 085-348-XXXX กรุงเทพมหานคร

26. ศิริพร อำนาจเรืองไกร 087-249-XXXX อ่างทอง

27. ทัศนัย ยมศรีเคน 083-666-XXXX กาฬสินธุ์

28. รัตนาวดี ม่วงโพธิ์ศรี 099-138-XXXX พิจิตร

29. สุชาดา แก้วบาง 097-918-XXXX เพชรบูรณ์

30. โชควิมล แสงอ่อน 099-567-XXXX ปทุมธานี

31. จินดารัตน์ รอดเรืองศักดิ์ 089-664-XXXX ชลบุรี

32. ชิตรา ลีวง 099-678-XXXX นครราชสีมา

33. พจณีย์ ทิพย์โลหิต 064-698-XXXX บุรีรัมย์

34. วรินทร ผิวทอง 082-870-XXXX นครราชสีมา

35. จันทร์เพ็ญ สุวรรณเมฆ 087-113-XXXX กรุงเทพมหานคร

36. สุรกาญจน์ ไพชำนาญ 080-850-XXXX พัทลุง

37. พีรศักดิ์ เจนธนากุล 086-500-XXXX กรุงเทพมหานคร

38. นางสาวสุภาพร จันสีนาค 082-273-XXXX นครศรีธรรมราช

39. ศุภชัย วรรณะ 095-773-XXXX กรุงเทพมหานคร

40. สุวรรณา พยัฆวิเชียร 094-864-XXXX นครสวรรค์

41. ปฐมวรรณ กุลสำโรง 088-117-XXXX นครราชสีมา

42. นางสาวอนุสรา ทองบ้านโข้ง 087-763-XXXX สุพรรณบุรี

43. วริศรา เสมารักษ์ 064-639-XXXX พระนครศรีอยุธยา

44. สมชาย รัตน์วงศ์ 081-431-XXXX ชัยนาท

45. สิทธิโชค แก้วสีสด 065-348-XXXX กระบี่

46. ถนอม สีวิสุทธิ์ 095-345-XXXX สุรินทร์

47. วรฤทธิชัย ศรีหาบุตร 098-642-XXXX เลย

48. นางสุภารัตน์ อุดมศรี 081-997-XXXX อำนาจเจริญ

49. นุชจรี กอระกัน 087-303-XXXX แพร่

50. ปิยมน ชุมนุมดวง 081-917-XXXX นครปฐม

ผู้โชคดีรางวัลลุ้นโชค สแกน QR ข้างกล่อง Double A ลุ้นรางวัลรัว ๆ ทุกเดือน ครั้งที่ 1

รอบแลกสิทธิ์ลุ้นโชค 10 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 67 จับรางวัล 12 ม.ค. 67 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 23 ม.ค. 67

รางวัลรอบต้นปี รางวัลทองคำ 25 สตางค์ จำนวน 50 รางวัล

1. พรประภา ข้ามสาม 087-660-xxxx แพร่

2. อมรรัตน์ ธนากุลปกรณ์ 087-822-xxxx บุรีรัมย์

3. น้ำผึ้ง มณีเกตุ 086-156-xxxx จันทบุรี

4. นางสุภิณ วัฒนานุวงศ์ 080-140-xxxx สงขลา

5. กวีศักดิ์ ทองเจริญ 089-869-xxxx ยะลา

6. อารียา บุญหนุน 093-377-xxxx อำนาจเจริญ

7. ธนาภา เฮงสูงเนิน 083-020-xxxx นครราชสีมา

8. พจนา จิตรอรุณไสว 089-743-xxxx นนทบุรี

9. กัทลี โพธิ์กัณหะ 083-551-xxxx ภูเก็ต

10. กรรณิกา ชินานุรักษ์ 080-082-xxxx ตรัง

11. วรวิช สหายรักษ์ 080-455-xxxx นครศรีธรรมราช

12. นภัส เตชะวัฒนกิจกุล 085-201-xxxx นครนายก

13. คณิตพงศ์ ศิริสุวรรณ 084-794-xxxx อุดรธานี

14. สรัญญา เปียงตั้ง 086-921-xxxx สมุทรปราการ

15. อดิศร เสนาธรรม 095-848-xxxx อุดรธานี

16. นาถอนงค์ กรินสูงเนิน 087-249-xxxx นครราชสีมา

17. จารุวรรณ คำพาผุย 082-106-xxxx ขอนแก่น

18. จำรัส เพชรบัวจันทร์ 084-950-xxxx สุโขทัย

19. ทศพร เดชพรม 089-997-xxxx แพร่

20. กมลวรรณ กันแตง 098-589-xxxx พิษณุโลก

21. นรินรัตน์ ลมุล 081-095-xxxx สงขลา

22. สมทรง สุวรรณมณี 065-512-xxxx สุราษฎร์ธานี

23. อรทัย พึ่งพัก 085-638-xxxx ศรีสะเกษ

24. ณัฐพร พุทธสุขใจ 090-562-xxxx ฉะเชิงเทรา

25. เจริญไชย ศรีสุวรรณ์ 081-607-xxxx กระบี่

26. ตุ้มทอง สุขประเสริฐ 063-029-xxxx สุรินทร์

27. นายอาทิตย์ บรรเทา 095-178-xxxx มหาสารคาม

28. จันทร์ราตรี ขุนชู 085-549-xxxx พัทลุง

29. สุพัตรา บริบาล 081-291-xxxx อ่างทอง

30. อัคคภา เสมแป้น 089-612-xxxx นนทบุรี

31. สุวิภา คงยิ่ง 061-029-xxxx อุบลราชธานี

32. พรพรรณ ธนวิวัฒน์ 098-296-xxxx สระแก้ว

33. ศรวัส สุขสมบูรณ์ 098-748-xxxx กรุงเทพมหานคร

34. มานพ วังคีรี 095-513-xxxx กำแพงเพชร

35. สุจิตร กองแก้ว 099-319-xxxx นครศรีธรรมราช

36. พรพิมล แสนศิลา 081-020-xxxx เชียงราย

37. นางสาวกนิษฐา น้อยปรีชา 063-451-xxxx ฉะเชิงเทรา

38. ธงชัย สังฆวาที 091-064-xxxx ร้อยเอ็ด

39. ณฐพรรธ บุญกล้า 086-158-xxxx สุรินทร์

40. รริดา สุรีย์ 090-939-xxxx สุราษฎร์ธานี

41. รัศมี อันทะชัย 081-703-xxxx ปราจีนบุรี

42. วรรณา อาดผล 095-291-xxxx พังงา

43. นางนิตยา จันทพันธ์ 098-712-xxxx อุบลราชธานี

44. วิศรุต ไวโสภา 086-794-xxxx สระบุรี

45. เจษวราภรณ์ กระดานพล 089-426-xxxx ศรีสะเกษ

46. ดรุณี พวงทอง 084-664-xxxx นครศรีธรรมราช

47. รุ่งกานต์ ตัณทะโร 081-798-xxxx ยะลา

48. นายปัญา ยิงป่า 095-594-xxxx บุรีรัมย์

49. ธัญญาทิพย์ แสงอ่อน 080-489-xxxx กรุงเทพมหานคร (รายชื่อสำรอง)

50. วิราณี อินฟู 081-309-xxxx เชียงใหม่

ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อนัดหมายรับของรางวัล และแจ้งเอกสารประกอบการรับรางวัล ภายใน 30 วันทำการ

หมายเหตุ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนหรือเอกสารราชการที่ระบุชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในกิจกรรม Double A  QR Rewards เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล และสงวนสิทธิ์ไม่มอบรางวัลให้ ทั้งนี้ ต้องมารับรางวัลตามวัน เวลาที่บริษัทฯ กำหนด มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ เพื่อมารับรางวัลตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ผู้ได้รับรางวัลสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนมาแสดงตนแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนถือมา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานที่ระบุตามรายละเอียดข้างต้นมารับรางวัล
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
- ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าที่ด้วยหมายเลข 085-835-xxxx หรือ ผู้ได้รับรางวัลต้องติดต่อยืนยันสิทธิ์มาทาง Line@DoubleAThailand ภายใน 60 วันนับจากวันประกาศผลนี้
- หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัลตามข้อมูลที่ผู้ได้รับรางวัลลงทะเบียนไว้ หรือไม่มีการติดต่อกลับจากผู้ได้รับรางวัลภายใน 60 วันนับจากวันประกาศผลนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
- ผู้ได้รับรางวัลและได้รับการติดต่อยืนยันจากบริษัทฯ แล้วจะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 30 วันหลังจากได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงาน Double A Business park ที่อยู่ 187/3 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. หรือ เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. โดยทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเท่านั้น