Double A QR Rewards

กติกาและเงื่อนไขสะสมแต้มข้างกล่อง

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสมัครสมาชิก ผ่าน Line Official Account : @DoubleA Thailand จากนั้นกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล์ จังหวัดที่ทำงานปัจจุบัน ประเภทของหน่วยงาน ชื่อองค์กร และอาชีพ ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ยกเว้นวันที่กรมการปกครองกำหนดห้ามจัดกิจกรรม)
 2. ผู้เข้าร่วมจะได้รับแต้มสะสมจากการสแกน QR Code บนผลิตภัณฑ์ Double A  70, 80 และ 90 แกรม หรือ Double A  Green 80 แกรม ขนาด A4 ชนิดกล่อง (Box) ขนาดบรรจุ 5 รีม จำนวน 500 แผ่น/ รีม โดยการสแกนรหัส QR Code ลำดับที่ 1 ถึง 5 เท่านั้นจึงจะได้รับแต้มสะสม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสแกน QR Code บนกล่องบรรจุภัณฑ์ใหม่เท่านั้น หากพบว่ามีการสแกนกล่องบรรจุภัณฑ์เดิมซ้ำกับที่เคยสแกนในช่วงก่อนหน้าที่มีกิจกรรมนี้ (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกแต้มสะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
 4. แต้มสะสมที่ผู้เข้าร่วมได้รับสามารถนำไปใช้แลกรับรางวัลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใต้เงื่อนไข และกำหนดระยะเวลาของแต่ละแคมเปญที่มีการประกาศให้ทราบบนแอปพลิเคชันเท่านั้น
 5. แต้มสะสมที่ได้รับจะมีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 23.59 น. หากยังมีแต้มสะสมอยู่ในบัญชีของผู้เข้าร่วมหลังวันเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการลบ หรือยกเลิกแต้มสะสมออกจากระบบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า หรือทราบถึงจำนวนแต้มสะสมที่จะหมดอายุลง
 6. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือบุคคลอื่นใดมีพฤติการณ์หรือการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต เช่น การถ่ายรูป QR Code การส่งต่อภาพของ QR Code ให้แก่ผู้อื่น การสแกน QR Code จากภาพถ่าย หรืออื่นใดที่ไม่ใช่การสแกนจากข้างกล่องโดยตรง รวมถึง การสแกน QR Code ณ จุดจำหน่ายสินค้าในทุกช่องทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิบุคคลดังกล่าวออกจากการสะสมแต้ม กิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ และเพิกถอนความเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจตนาไม่บริสุทธิ์
 7. กรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบปัญหา QR Code ชำรุด ไม่สามารถสแกนได้ หรือไม่มี QR Code บนผลิตภัณฑ์ Double A  ที่ร่วมรายการ จะต้องเก็บกล่องกระดาษที่มีปัญหาไว้ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้นเพื่อเป็นหลักฐานชัดเจนให้ตรวจสอบได้ โดยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่คืนแต้มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรณีตัดมาเฉพาะบางชิ้นส่วน หรือสภาพไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกกรณี
 8. โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสร้างบัญชีสมาชิกเพื่อร่วมกิจกรรมได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น ผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วจะไม่สามารถสมัครสมาชิกเพิ่มได้ กรณีที่สมาชิกเป็นบุคคลเดียวกันแต่มีการสมัครหลายบัญชี จะไม่สามารถโอนแต้มมารวมกันได้ และไม่สามารถโอนให้กับบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิบุคคลดังกล่าวออกจากการสะสมแต้ม กิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ และเพิกถอนความเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรศึกษากติกา และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างรอบคอบ เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสแกนQR Code ข้างกล่อง ผลิตภัณฑ์ผ่าน Line Official Account :  @DoubleA Thailand  และกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นการยอมรับกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัลทุกประการ
 10. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ กำหนด
 11. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลใด ๆ ในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ในการร่วมกิจกรรม
 12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงว่าหากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเหตุให้ตนเองบาดเจ็บ ถึงแก่ความตายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด อันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว และเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัลเอง
 13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ได้รับรางวัล รับทราบและตกลงว่าในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ รวมทั้งการกระทำใด ๆ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลซึ่งผิดกฎหมายหรือเป็นการละเมิดต่อผู้อื่น ไม่ว่าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการได้รับรางวัล เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ได้รับรางวัลเอง แล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
 14. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงาน และ/หรือ ลูกจ้าง และ/หรือ บริวาร และ/หรือ บุคคลในครอบครัว และ/หรือ ญาติ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างร้าน ร้านถ่ายเอกสาร ร้านเครื่องเขียน DACC DASS DASM Master Dealer Dealer Ex-agent Distributor ห้างสรรพสินค้า จุดจำหน่ายสินค้าทุกช่องทาง และ บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณา คณะกรรมการดำเนินรายการ รวมทั้ง บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดกิจกรรม และบริษัทในเครือของบริษัทดังกล่าวทั้งหมด โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับของรางวัลหรือสินค้าสมนาคุณ

Double A QR Rewards

กติกาและเงื่อนไขลุ้นโชค

 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกของ Double A  QR Rewards เท่านั้น และผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และ/หรือ สัญชาติลาวและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และ/หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเท่านั้น หากในกรณีผู้ที่ได้รับรางวัลยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องเดินทางมาพร้อมผู้ปกครองหรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายสำหรับการรับรางวัล
 2. ผู้เข้าร่วมจะได้รับแต้มสะสมจากการสแกน QR Code บนผลิตภัณฑ์ Double A  70, 80 และ 90 แกรม หรือ Double A  Green 80 แกรม ขนาด A4 ชนิดกล่อง (Box) ขนาดบรรจุ 5 รีม จำนวน 500 แผ่น/ รีม โดย การสแกนรหัส QR Code ลำดับที่ 1 ถึง 5 เท่านั้นจึงจะได้รับแต้มสะสม
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องสะสมแต้มตามจำนวนที่กำหนดในเงื่อนไขของแต่ละแคมเปญเพื่อใช้ลุ้นรางวัล
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลุ้นรางวัลได้ตั้งแต่วันที 10 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 310 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนด ในการจับรางวัล ทางบริษัทฯ จะปิดรับยอดการแลกสิทธิลุ้นรางวัลตามกำหนดเวลาและจัดพิมพ์ชื่อ นามสกุล หมายเลขติดต่อ และเลขรหัส QR Code ที่ส่งเข้ามาอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วนเท่ากัน แล้วทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้ได้รับรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดต่อไป
 5. ตลอดระยะเวลากิจกรรมจะมีการจับรางวัลทั้งหมด 12 รอบ โดยรางวัลของแต่ละรอบจะมีประกาศเพิ่มเติมให้ทราบ โดยบริษัทจะสุ่มจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567, วันที่ 11 มีนาคม 2567, วันที่ 22 10 เมษายน 2567 และวันที่ 13 พฤษภาคม 2567, วันที่ 10 มิถุนายน 2567, วันที่ 15 กรกฎาคม 2567, วันที่ 7 สิงหาคม 2567, วันที่ 16 กันยายน 2567, วันที่ 9 ตุลาคม 2567, วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567, วันที่ 16 ธันวาคม 2567 และ วันที่ 13 มกราคม 2568 โดยไม่มีการสะสมสลากข้ามช่วงเวลา และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางwww.facebook.com/DoubleA ThailandOfficial, www.DoubleA rewards.com ภายใน 30 วันทำการหลังวันจับรางวัล
 6. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทฯ ภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศรายชื่อ หรือ ผู้ได้รับรางวัล ต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อแสดงตัวรับรางวัลภายใน 30 วันหลังจากวันประกาศรายชื่อผ่านทางทาง www.facebook.com/DoubleA ThailandOfficial และ Line Official Account: @DoubleA Thailand กรณี ที่บริษัทฯ ติดต่อผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ และไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผู้รับรางวัลภายใน 30 วันจากวันประกาศรายชื่อ จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิและไม่ประสงค์จะรับรางวัล และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้แก่ ผู้ได้รับรางวัลลำดับสำรองทันที
 7. ผู้ได้รับรางวัลที่ได้รับการติดต่อยืนยันจากบริษัทฯ แล้ว จะได้รับการนัดหมายเข้าส่งมอบของรางวัลที่สำนักงานหรือที่อยู่ปัจจุบันของผู้โชคดี หรือนัดหมายให้เข้ามารับของรางวัลด้วยตนเองภายใน 60 วันหลังจากได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ที่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 187/3 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (Double A  Business park) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.30 น. หรือ เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น.
  ทั้งนี้ การมารับรางวัลต้องนัดหมายล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) โดยผู้ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้จากทางราชการ พร้อมสำเนา 1 ชุด เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ ว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลและได้รับรางวัล หากหลักฐานที่ระบุไม่ครบตามข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับรางวัล
  กรณีผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง ผู้ได้รับรางวัลสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแสดงตนรับรางวัลแทนได้ โดยให้ผู้รับมอบอำนาจถือหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่มีการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและบัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมหลักฐานที่ระบุตามรายละเอียดข้างต้นมารับรางวัล
  หากไม่มาแสดงตนรับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิและไม่ประสงค์จะรับรางวัล และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลลำดับสำรอง หากไม่มีผู้ได้รับรางวัลลำดับสำรองแล้ว บริษัทฯ จะงดการมอบรางวัล โดยจะไม่นำไปรวมกับการจับรอบถัดไป
 8. เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนหรือเอกสารราชการที่ระบุชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในกิจกรรม Double A  QR Rewards เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบ บริษัทฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล และสงวนสิทธิไม่มอบรางวัลให้ ทั้งนี้ ต้องมารับรางวัลตามวัน เวลาที่บริษัทฯ กำหนด มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมีมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับของรางวัลตามที่ประกาศไว้
 10. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่น
 11. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล
 12. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของของรางวัล การรับประกันคุณภาพของของรางวัลจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ให้บริการนั้น ๆ กำหนด
 13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ในการร่วมกิจกรรมและของรางวัล โดยจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาง www.facebook.com/DoubleAPaper และ www.DoubleArewards.com
 14. หากตรวจสอบได้ว่ามีการทุจริต ทางบริษัทฯ จะถือว่าเป็นโมฆะทุกกรณี

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือผู้ได้รับรางวัล

 1. เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้ได้รับรางวัล (“สมาชิก”) รับทราบ และเข้าใจว่า บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) จะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด อีเมล จังหวัดที่ทำงานปัจจุบัน ประเภทของหน่วยงาน ชื่อองค์กร แผนก/ฝ่าย อาชีพ ความเกี่ยวข้องในการจัดซื้อกระดาษในหน่วยงาน และตำแหน่งที่อยู่ (Location) ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
   1.1 เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และยืนยันตัวตนของสมาชิก
   1.2 เพื่อจัดส่งของรางวัลจากกิจกรรมของบริษัทฯ
   1.3 เพื่อแจ้งข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการกิจกรรมนี้ รวมถึงเพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นกับการดำเนินกิจกรรมนี้ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ
   1.4 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
 2. บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก หากสมาชิกยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเมื่อกิจกรรมสิ้นสุด ภายในระยะเวลา 6 เดือน
 3. หากบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากสมาชิก บริษัทฯ อาจมีการบันทึก เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และชื่อของสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัล เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของ บริษัทฯ และ/หรือผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกต่อบริษัทในเครือ ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวดังกล่าว และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 4. สมาชิกสามารถสอบถามเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1. และเพิกถอนความยินยอมตามข้อ 2. ได้ที่ อีเมล point-rewards@DoubleA 1991.com ทั้งนี้สมาชิกสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่ www.DoubleArewards.com/privacy-policy2024.html